GALA 20-LECIA WSIiZ
Relacja z Gali
Dumni z przeszłości patrzymy w przyszłość. 3 czerwca 2016 roku odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z jubileuszem – Gala 20-lecia WSIiZ.
Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Wśród gości znaleźli się m.in. Tadeusz Ferenc, Prezydent m. Rzeszowa, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego i ks. prof. Michał Heller, Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, liczni reprezentanci uczelni wyższych i przedsiębiorstw z województw podkarpackiego i małopolskiego, a także szerokie grono przyjaciół oraz byłych i obecnych pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Program uroczystości objął m.in. nadanie Tytułów Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wręczenie Medali „Zasłużony dla WSIiZ – Bene meritus de Academia”.

Ponadto, instytucje aktywnie współpracujące z uczelnią otrzymały tytuł „Przyjaciel Uczelni”. Galę zwieńczył kameralny recital Hanny Banaszak.

Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest świętem całej społeczności akademickiej uczelni. W ramach obchodów odbył się szereg wydarzeń o charakterze naukowym, rozrywkowym i kulturalnym. Były to m.in. debaty, wykłady otwarte i seminaria naukowe, a także wydarzenia integrujące społeczność akademicką WSIiZ.

Głos zabrali także przedstawiciele władz lokalnych, m.in. Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta, który gratulując uczelni jubileuszu podkreślał, że nie byłoby sukcesów Rzeszowa, gdyby nie istniały uczelnie takie jak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – wpływające i kształtujące rzeczywistość.

Film "20 lat WSIiZ"
Przemówienie Rektora:
Prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ, podsumowując okres dwudziestolecia stwierdził, że jubileusz to nie tylko okazja do świętowania, lecz może przede wszystkim do zapytania: co dalej? Przypomniał trud budowania szkoły wyższej w latach 90-tych, wytężonej pracy i potrzeby „podwójnej wydajności” wszystkich byłych i obecnych pracowników. Przywołał cytat obecnego na uroczystości
ks. prof. Hellera, mówiący, że „w dzisiejszych czasach należy bronić racjonalności”, a taką funkcję ma właśnie szkoła wyższa. – Szybki rozwój technologii, pozbawiony racjonalności, będzie służył tylko konsumpcjonizmowi i ograniczał myślenie. (…) Dlatego przed naszą uczelnią niełatwe lata. Ale musimy pamiętać, że to, co trwałe i wartościowe, rodzi się w znoju i trudzie.
Wysłuchaj przemówień zaproszonych gości
Tytuł Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
prof. nadzw. dr hab. ALEKSANDER HALL Profesor Aleksander Hall był działaczem opozycji demokratycznej. Był jednym z najbliższych współpracowników i ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Sprawował mandat posła na sejm I oraz III kadencji. Prof. Aleksander Hall od ponad 14 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu polskiej historii politycznej XX wieku oraz Francji i francuskiej myśli politycznej. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Legii Honorowej.
ks. prof. zw. dr hab. MICHAŁ HELLER Jest laureatem prestiżowej Nagrody Templetona, kosmologiem, jednym z największych Autorytetów moralnych, fundatorem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Został odznaczony najwyższymi polskimi odznaczeniami m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Orła Białego za zasługi w nauce. Ksiądz Profesor współpracuje z WSIiZ od ponad 10 lat. Kilkuletnia współpraca z Księdzem Profesorem zaowocowała powołaniem w 2012 roku Wydawnictwa Copernicus Center Press - obecnie jednego z najbardziej prestiżowych wydawnictw w Polsce. Twórczość Księdza Profesora od wielu lat fascynuje i intryguje. Jego dorobek naukowy i działalność publicystyczna są nie tylko najlepszym dowodem na to, że nauka i religia wcale nie muszą się wykluczać, ani ze sobą konkurować. Jest autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji naukowych.
prof. dr hab. STANISŁAW WALTOŚ Profesor Stanisław Waltoś jest profesorem nauk prawnych, specjalistą z zakresu historii prawa i postępowania karnego. Pan Profesor jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Pełnił funkcję dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Został także wiceprzewodniczącym prezydium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Od 19 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polski oraz Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polki. Pan Profesor jest autorem ok. 250 prac naukowych.
prof. dr hab. JAN WOLEŃSKI Profesor Jan Woleński należy do grona najwybitniejszych polskich naukowców. Jest uważany za badacza i kontynuatora tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej za co otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwaną polskim noblem. Profesor Woleński w WSIiZ zatrudniony jest od 14 lat. Od dwóch lat pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pan Profesor jest autorem blisko 2 000 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Pełnił funkcję prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Filozofii Analitycznej.
śp. prof. nadzw. dr. hab. JAN WINIECKI Profesor Jan Winiecki był jednym z najczęściej cytowanych polskich ekonomistów. Pan Profesor związany był z wieloma znamienitymi instytucjami m.in. Polską Akademią Nauk, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Uniwersytetem Aalborg (Dania) i Uniwersytetem Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą, Radą Polityki Pieniężnej. Współzałożyciel Centrum im. A. Smitha oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w których pełnił funkcję prezesa. Pan Profesor przez 13 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Zasłużony dla WSIiZ –
Bene meritus de Academia
ks. Andrzej CYPRYŚ Ks. Andrzej Cypryś został odznaczony medalem Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia w dowód uznania za niezwykłą wrażliwość na potrzeby innych ludzi, wieloletnie zaangażowanie w służbę społeczną i duszpasterską, organizowanie licznych przedsięwzięć kulturalnych, a także podejmowanie inicjatyw integrujących środowisko akademickie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Tadeusz FERENC Pan Tadeusz Ferenc został odznaczony medalem Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia w dowód uznania za wyjątkowe zaangażowanie w działalność na rzecz aktywizacji gospodarczej i obywatelskiej miasta Rzeszowa, skuteczną promocję i budowanie wizerunku regionu w skali krajowej oraz wspieranie i podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz rozwoju środowiska akademickiego.
Małgorzata GOSEK Pani Małgorzata Gosek została odznaczona medalem Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia w dowód uznania za wkład w rozwój współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz za inspirację do realizacji wspólnych projektów z obszaru edukacji, nauki i biznesu.
Władysław ORTYL Pan Władysław Ortyl został odznaczony medalem Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia w dowód uznania za pełną poświęcenia pracę na rzecz rozwoju i promocji Województwa Podkarpackiego w kraju i zagranicą, efektywne zarządzanie Regionem oraz podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.
Urszula POMIANEK Pani Urszula Pomianek została odznaczona medalem Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia w dowód uznania za nieoceniony wkład w rozwój Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a w szczególności za opracowanie wszystkich planów w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury Uczelni oraz pełne osobistego zaangażowania koordynowanie strategicznymi projektami inwestycyjnymi i szczególną dbałość o jakość i gospodarność ich realizacji.
dr Andrzej ROZMUS Pan dr Andrzej Rozmus został odznaczony medalem Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia w dowód uznania za wyjątkowe zaangażowanie i wkład w rozwój Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie szczególnie w zakresie doskonalenia jakości procesu dydaktycznego, a nadto za osobiste zaangażowanie w badania nad rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce.
Elżbieta TYLEK-HYDRYŃSKA Pani Elżbieta Tylek-Hydryńska została odznaczona medalem Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia w dowód uznania za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz współtworzenia współpracy międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz wkład w przygotowanie anglojęzycznej oferty edukacyjnej Uczelni.
dr Roman WISZ Pan dr Roman Wisz został odznaczony medalem Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia w dowód uznania za wieloletnią, aktywną działalność edukacyjną na rzecz promocji i rozwoju certyfikacji językowej WSIiZ, koordynowanie Centrów Egzaminacyjnych oraz profesjonalizm w wypełnianiu celów strategicznych Centrum Języków Obcych.
„PRZYJACIEL UCZELNI”
Tytuł „Przyjaciela Uczelni” otrzymali przedstawiciele firm i członkowie Konwentu WSIiZ, aktywnie współpracujący z Uczelnią, którzy poprzez swoją aktywność wspierali i przyczynili się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w kraju oraz poza jego granicami.
Barbara Kuźniar-Jabłczyńska Członek Konwentu WSIiZ
Marta Półtorak Prezes Zarządu Develop Investment
Sp. z o.o.
Beata Rapa Dyrektor Narodowego Banku Polskiego - oddział w Rzeszowie
Prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne Associate Professor of Computer Graphics Technology
Marian Burda Członek Konwentu WSIiZ
Paweł Chmiel Prezes Zarządu Visum Clinic Sp. z o.o.
Prof. dr inż. Urlich Desel Profesor International University of Applied Sciences w Bad Honnef–Bonn
Ireneusz Drzewiecki Członek Konwentu WSIiZ
Dariusz Frydrych Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Nowy Styl Sp. z o.o.
dr Zbigniew Inglot Prezes Zarządu INGLOT Sp. z o.o.
dr Paweł Miłkowski Dyrektor Zakładu Nestle Polska S.A., Oddział w Rzeszowie
Janusz Olech Członek Konwentu WSIiZ
Wiesław Pajda wieloletni Przyjaciel WSIiZ
dr Adam Pałacki Twórca i założyciel TAP Sp. z o.o., członek Konwentu WSIiZ
Tadeusz Pietrasz Prezes Zarządu ICN Polfa Rzeszów S.A.
Zygmunt Sikora Prezes Zarządu Elektromontaż Rzeszów S.A.
Janusz Solarz Dyrektor Naczelny Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Prof. Dr. Peter Thuy Rector International University of Applied Science (IUBH)
Aleksander Waśko Dyrektor Banku PKO BP Oddział 1 w Rzeszowie
Zbigniew Widomski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
Marek Żołdak Prezes Zarządu Domu Brokerskiego Vector Sp. z o.o.
Patroni honorowi
Patroni medialni
Partner strategiczny
Partnerzy
Kontakt
Biuro ds. Organizacji i Współpracy Zewnętrznej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

e-mail: bow@wsiz.rzeszow.pl
tel.: 17 866 11 38, 17 86 61 401, 17 86 61 254